Ehrentoupet an Prof. Dr. Thomas Prefi/Park-Terrassen/Album 2/3