Prinzessin Steffi I. (Frey)/Stolberg-Vicht/Album 2/3