Prinzessin Steffi I. (Frey)/Stolberg-Vicht/Album 3/3